Pohjois-Karjalan liiton ja Cinian selvityshankkeesta vauhtia valokuituhankkeiden toteuttamiseen maakunnassa

Julkaistu 23.3.2022

Tietoliikenneyhteyksillä on ratkaiseva merkitys kunnan elinvoimaan, vetovoimaan ja kilpailukykyyn. Monessa suomalaisessa kunnassa on edelleen hyvin heikko nopeiden yhteyksien saatavuus. Kuusi Pohjois-Karjalan kuntaa lähti etsimään uusia eväitä ja tapoja valokuituhankkeiden toteuttamiseen maaseutumaisissa kunnissa. Toteutettavuusanalyysin kilpailutuksen voitti Cinia.

Osiin Pohjois-Karjalan kunnista on vuosien saatossa rakentunut hyvät tai kohtalaiset yhteydet joko markkinaehtoisesti tai julkisesti tuetuilla valokuituhankkeilla. Kuitenkin osassa kuntia on edelleen nopeiden yhteyksien osalta nollasaatavuus. Tämä muodostaa pullonkaulan koko maakunnan kilpailukyvyn kehittymiselle. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto otti kuntien yhteisestä hankkeesta vetovastuun sen selvittämiseksi, miten kriittistä infraa saataisiin rakennettua.

  • Luotettavien ja vakaiden yhteyksien saaminen maakunnan kaikkiin kuntiin on perusedellytys sille, että yrityksillämme on mahdollisuus kehittyä. Valokuituinfra pitää nähdä tärkeänä perusinfrana yhteiskunnan toiminnoille, sanoo maakuntajohtaja Markus Hirvonen.

Yhteyksien merkitys on korostunut aikana, jossa yhä useampi suomalainen on monipaikkainen. Hyviä tietoliikenneyhteyksiä odotetaan nyt myös vapaa-ajanasunnoille.

  • Tämä on meidän ykköshankkeitamme sekä maaseudun että kaupunkiseudun kehittämiseksi. Yksikään asukas tai yritys ei jatkossa sijoitu alueelle, jossa ei ole nopeita ja luotettavia yhteyksiä, kiteyttää Markus Hirvonen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton vetämässä hankkeessa selvitettiin valokuidun saamiseen vaihtoehtoisia toteutustapoja Heinäveden, Kiteen, Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Tohmajärven kuntiin. Hankkeen toteuttamiseen saatiin tukea Euroopan Unionin maaseuturahastosta.

Yhteistyö tukee valokuituhankkeiden etenemistä kunnissa

Kuuden kunnan hankkeessa yhteistyöllä ja alueen toimijoiden kohtaamisella koettiin olevan suuri merkitys. Yhteinen projekti synnytti kuntien välille tiivistä vuorovaikutusta etenemisen ja yhteistyön mahdollisuuksista.

  • Oli erinomainen asia, että lähdimme selvittämään valokuituhankkeen toteuttamismahdollisuuksia porukalla. Kuntien välinen vuorovaikutus on lisännyt tietopohjaa ja myös positiivista ryhmäpainetta etenemiseen on syntynyt. Kullekin kunnalle muotoutuu kuitenkin yksilöidyt vaihtoehdot valokuituinfran saamiseksi, kertoo Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen.

Toteutettavuusanalyysin tuloksena kunnat saivat käyttöönsä kattavan tilannekuvan kunnassa olemassa olevista yhteyksistä, verkkosuunnitelman ja kustannuslaskelmat verkon toteuttamisesta,  sekä erilaisia vaihtoehtoja tuotteistukseen ja rahoitukseen siten, että verkon ylläpito olisi kannattavaa.

Tuloksena valokuitutoimijoiden aktivoituminen Pohjois-Karjalassa

Kunnissa koettiin tärkeäksi, että Cinian asiantuntijat jalkautuivat päättäjien luokse kertomaan sekä analyysin tuloksista että tietoliikenteen kehityksen suunnasta.

  • Päättäjille oli tärkeää saada lisää tietoa siitä, mikä on valokuidun ja mobiiliyhteyden ero. Me olemme tehneet jo talousarvioon varauksen valokuituhankkeen eteenpäin viemiseksi, kertoo Pekka Hirvonen toteutettavuusanalyysin tuloksista.

Infrahankkeiden esiin nostaminen sekä maakunnallisessa mediassa että kuntien päätöksentekopöydissä myötävaikutti Pohjois-Karjalassa valokuitukentän aktivoitumiseen. Selvityshankkeessa tehdyn toimijahaun tuloksena Pohjois-Karjalaan syntyi uusi valokuitutoimija Karelnet Oy, joka tähtää laaja-alaisen hankkeen toteuttamiseen Outokummussa yhteistyössä Outokummun kaupungin kanssa.

Lisäksi Valokuitunen ja Kaisanet ovat aktivoituneet kuntataajamien markkinaehtoiseen toteuttamiseen muun muassa Liperissä sekä Tohmajärvellä. Uutena toimijana Fibernet Finland Oy rakentaa maaseuturahaston tuella Käsämän kyläverkkoa Liperissä.

Valokuituhankkeiden toteuttamiseen on jälleen julkista tukea saatavilla. Suosittelemme lämpimästi myös muille maakunnille yhteishankkeen käynnistämistä toteutusvaihtoehtojen selvittämiseksi ja valokuituhankkeiden vauhdittamiseksi.

Esa Huurreoksa
Erityisasiantuntija
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Minna Jaakkola
Kehityspäällikkö
Cinia Oy