Yhdistys

Suomen seutuverkot ry perustettiin 26.9.2001 edistämään Suomeen laajakaistaisten yhteyksien rakentumista. Yhdistys on riippumaton ja voittoa tavoittelematon. Yhdistyksen tehtävänä on edistää seutukuntien tasavertaista tietoyhteiskuntakehitystä. Yhdistys pitää yhteyksiä viranomaisiin ja edistää eri alueilla seutuverkkojen kehittymistä. Samoin yhdistyksen tarkoituksena on edistää oman alansa tutkimus- ja kehittämishankkeita yritysten ja tutkimusta harjoittavien koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Tärkeänä tehtävänä yhdistyksellä on seurata alan kehitystä sekä järjestää koulutusta ja tiedottaa.

Yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoitti 20 yhteisöä ja yritystä eri puolilta Suomea, ja sitä voitaneen luonnehtia huomattavaksi edistysaskeleeksi suomalaisen tietoyhteiskunnan kehityksessä.

Hallitus 2023

Ville Hietala

Osuuskunta Keskikaista

Jukka Ehto

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

Daniel Kaivo-oja

KRSNet

Jari Käyhty

Saimaan Kuitu Oy

Markku Lappalainen

Ilonet Oy

Marko Muhonen

Kasenet Oy

Eetu Pekola

PyhäNet Oy

Pauli Pullinen

Osuuskunta Kuitu16

Jarmo Ruohola

Yhdistyksen puheenjohtaja
Kaakamon Tietoverkko-osuuskunta

Aatu Samppala

Suupohjan Seutuverkko Oy

KUTSUTTUNA

Eija Nuotio
Yhdistyksen sihteeri

Säännöt 2022

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Seutuverkot ry, ruotsiksi Finlands regionnät rf ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:
 • Edistää seudullisten valokuituverkkojen rakentamista koko Suomessa
 • Vaikuttaa lainsäädännön ja muiden säädösten kehittymiseen
 • Edistää tasavertaista tietoyhteiskuntakehitystä
 • Tehdä tunnetuksi seutuverkkoja
 • Edistää seutuverkkojen välistä yhteistyötä kotimaassa ja myös kansainvälisesti
 • Seurata verkkoteknologian kehittymistä
 • Edistää seutuverkkoihin liittyvää koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
 • Edistää jäsentensä osaamista ja jäsenten välistä tiedonkulkua, yhteistyötä ja verkostoitumista järjestämällä seminaareja ja kokouksia, neuvontaa ja koulutustilaisuuksia monikanavaisesti.
 • Pitää yhteyttä ja pyrkiä vaikuttamaan paikallisiin, alueellisiin ja valtiollisiin viranomaisiin tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja
 • Tiedottaa toiminnastaan
 • Voi kerätä tietoa jäsentensä verkkotoiminnan kehittymisestä
 • Ylläpitää kansainvälistä yhteistyötä järjestämällä seminaareja ja kokouksia sekä osallistumalla niihin.
 • Toimii yhteistyössä muiden alalla toimivien organisaatioiden kanssa
 • Voi jakaa stipendejä ja tutkimusapurahoja
 • Voi harjoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
 • Kerää jäsenmaksuja
 • Voi hakea rahoitusta hankkeisiin
 • Voi ottaa vastaan lahjoituksia
 • Voi harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa

3§ Jäsenet

Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle kirjallisella hakemuksella. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Yhdistyksessä toimivia jäseniä ovat:

1. varsinainen jäsen, jonka tulee olla paikallisesti toimiva oikeuskelpoinen verkkoyhtiö, jonka toiminta ja päätäntävalta (omistus yli 50 %) rajoittuu tietylle määritellylle seutualueelle.

Varsinaisella jäsenellä on äänioikeus.

2. kannattava jäsen, jonka tulee olla oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta.

3. henkilöjäsen, jonka tulee olla oikeuskelpoinen yksityishenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Henkilöjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksessa voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö tai henkilöitä seuraavaan tehtävään:

4. kunniajäsen, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäsenellä on äänioikeus.

4§ Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous.

Liittymismaksut ja jäsenmaksut on porrastettu seuraaviin luokkiin:

Varsinainen jäsen

Luokka I alle 100 käytössä olevaa liittymää, 30 % syyskokouksen määrittelemistä liittymis- ja jäsenmaksuista.

Luokka II 101 – 1000 käytössä olevaa liittymää, 60 % syyskokouksen määrittelemistä liittymis- ja jäsenmaksuista.

Luokka III yli 1000 käytössä olevaa liittymää, 100 % syyskokouksen määrittelemistä liittymis- ja jäsenmaksuista.

Kannattava jäsen

Luokka IV, 100 % syyskokouksen määrittelemistä liittymis- ja jäsenmaksuista.

Henkilöjäsen

Luokka V, henkilöjäsenet, 20 % syyskokouksen määrittelemistä liittymis- ja jäsenmaksuista.

Kunniajäsen

Ei jäsenmaksua.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa varsinaisista jäsenistä valitut puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen puheenjohtajana voi toimia enintään kaksi perättäistä toimikautta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tällöin osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää tavallisessa hallituksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-kesäkuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä ja henkilöjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätöksestä tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tällöin osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

 

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti.

Jos kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Kokouksen päätös


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Kokouksen päätös

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaisen kokouksen ajankohtaa niin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on varat luovutettava purkavan kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 16.3.2022.